jtayl.org

Жодна із 17 міських і селищних рад міст обласного значення і районних центрів Рівненської області не виконує в повній мірі вимог чинного законодавства щодо забезпечення доступу громадськості до публічної інформації, розпорядниками якої вони є. Про це свідчить аналіз сайтів цих місцевих рад, проведений РОГО «Комітет виборців України» з 29 червня по 12 липня 2016 року.
В основу моніторингу було покладено дослідження оприлюднення місцевими радами на їхніх сайтах 41 виду інформації, визначених відповідними законами та нормативно-правовими актами. В результаті був складений своєрідний рейтинг місцевих рад щодо того, наскільки на практиці вони забезпечують через роботу своїх веб-сайтів реалізацію принципів прозорості процесу прийняття рішень та доступу до інформації.
Найкращою в порівнянні з іншими виявилася ситуація з оприлюдненням інформації в Дубенській, Рівненській і Варашській міських радах: неоприлюднено інформацію за 9, 10 і 13 критеріями відповідно. Найгіршою – в Демидівській, Володимирецькій і Рокитнівській селищних радах: неоприлюднено інформацію за 38, 40 і 41 критерієм відповідно.
Наприклад, Рокитнівська селищна рада єдина з місцевих рад селищ і міст районного значення в області, яка не оновлює свого веб-сайту вже чотири роки. А, отже, практично не інформує мешканців своєї громади і широку громадськість про свою діяльність. У Демидівської селищної ради сайт є, однак не оновлюється вже два роки: останні новини датовані 2014 роком. Рішення місцевої ради є лише два і за 2014 рік, а проекти рішень взагалі неоприлюднені. Хоча відповідний розділ під назвою «Проекти» на сайті є. На сайті Дубровицької міськради оприлюднене лише одне розпорядження міського голови, датоване 3 грудня 2015 року, а інші – неоприлюднено.
Моніторинг виявив недоліки і в роботі сайтів рад-лідерів рейтингу. Зокрема, сайт Дубенської міської ради хоч і змістовно наповнений, проте на ньому відсутня система пошуку. Це ускладнює користувачам можливість знайти необхідну їм інформацію. Щодо порядку подання та розгляду і форми електронної петиції, то такого розділу на сайті ради немає. Є лише заголовок «Електронні петиції», де оприлюднені вже подані петиції, на які збираються підписи. На сайті є розділ онлайн-звернення громадян до міської ради, однак це не стосується порядку подання та розгляду електронних петицій. Це унеможливлює реалізацію права мешканців цієї територіальної громади на подання петицій місцевій раді.
На сайті Рівненської міської ради на сьогодні фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки (управління соцзахисту), що належать до сфери управління розпорядника інформації, містить застарілі дані і датується 2014 роком. Іншої оновленої та актуальної звітності не оприлюднено. Така ж ситуація і з фінансовою звітністю комунальних підприємств (ЖКП), яка в більшості є застарілою за 2013-2014 рік, а по окремих ЖКП (Покровське, Промислове, Сонячне) сторінка з цією інформацією не відкривається, оскільки перебуває в режимі тестування. Принаймні, так вказується на відповідній сторінці сайту. Перелік укладених договорів між радою та іншими суб’єктами оприлюднений, однак лише по оренді нежитлових приміщень за 2012 рік і по оренді землі за 2014 рік.
Сайт Костопільської міськради змістовно наповнений, однак не вдалося знайти пошукову форму. Також певна оприлюднена публічна інформація є застарілою, адже датована 2015 роком. Основні положення генерального плану не відкриваються на веб-сайті.
«Наприкінці липня наша організація направила кожній місцевій раді, яка підлягала моніторингу, листи з його результатами і проханням виправити існуючу ситуацію, – каже керівник правових програм РОГО «Комітет виборців України» Микола Глотов. – І вже 2 серпня отримали першу відповідь – від Корецької міської ради. В листі за підписом в.о. міського голови Олени Ясковець зазначається, що питання оприлюднення інформації на веб-сайті міської ради поставлено на контроль. Згідно з наданими рекомендаціями будуть вжиті відповідні заходи для наповнення офіційної сторінки інформацією, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню. Тому сподіваємося й інші місцеві ради Рівненщини теж візьмуть до уваги наші зауваження і пропозиції та найближчим часом приймуть відповідні рішення і дії, які поліпшать їхню роботу в частині забезпечення доступу громадськості до публічної інформації, розпорядниками якої вони є».
Рейтинг місцевих рад Рівненщини (від найкращого до найгіршого результату), сформований за 41 критерієм моніторингу:
1 – Дубенська міська рада (неоприлюднено інформацію за 9 критеріями).
2 – Рівненська міська рада (неоприлюднено інформацію за 10 критеріями).
3 – Варашська (Кузнецовська) міська рада (неоприлюднено інформацію за 13 критеріями).
4 – Острозька міська рада (неоприлюднено інформацію за 18 критеріями).
5 – Костопільська міська рада (неоприлюднено інформацію за 24 критеріями).
6-7 – Дубровицька міська рада (неоприлюднено інформацію за 25 критеріями).
6-7 – Сарненська міська рада (неоприлюднено інформацію за 25 критеріями).
8 – Здолбунівська міська рада (неоприлюднено інформацію за 27 критеріями).
9 – Радивилівська міська рада (неоприлюднено інформацію за 30 критеріями).
10 – Корецька міська рада (неоприлюднено інформацію за 31 критерієм).
11 – Млинівська селищна рада (неоприлюднено інформацію за 32 критеріями).
12 – Березнівська міська рада (неоприлюднено інформацію за 33 критеріями).
13 – Зарічненська селищна рада (неоприлюднено інформацію за 34 критеріями).
14 – Гощанська селищна рада (неоприлюднено інформацію за 36 критеріями).
15 – Демидівська селищна рада (неоприлюднено інформацію за 38 критеріями).
16 – Володимирецька селищна рада (неоприлюднено інформацію за 40 критеріями).
17 – Рокитнівська селищна рада (неоприлюднено інформацію за 41 критерієм).
 
З повними результатами дослідження можна ознайомитися на сайті організації: http://cvu.com.ua/news/zvit-pro-rezultati-monitorinhu-ofitsiynikh-saytiv-mistsevikh-rad-rivnenshchini.
Святослав Дубов, інформаційний відділ РОГО КВУ
Ни одна из 17 городских и поселковых советов городов областного значения и районных центров Ровенской области не выполняет в полной мере требований действующего законодательства в отношении обеспечения доступа общественности к публичной информации, распорядителями которой они являются. Об этом свидетельствует анализ сайтов этих местных советов, проведенный РОГО «Комитет избирателей Украины» с 29 июня по 12 июля 2016 года.
В основу мониторинга были положены исследования обнародования местными советами на их сайтах 41 вида информации, определенных соответствующими законами и нормативно-правовыми актамиВ результате был составлен своеобразный рейтинг местных советов относительно того, насколько на практике они обеспечивают через работу своих веб-сайтов реализацию принципов прозрачности процесса принятия решений и доступа к информации.
Лучшей в сравнении с другими оказалась ситуация с обнародованием информации в Дубенском, Ровенской и Варашській городских советах: неоприлюднено информацию за 9, 10 и 13 критериям відповідноНайгіршою – в Демидівській, Владимирецкой и Рокитнівській поселковых советах: неоприлюднено информацию по 38, 40 и 41 критерию соответственно.
Например, Рокитнівська поселковый совет единственная из местных советов поселков и городов районного значения в области, которая не обновляет своего веб-сайта уже четыре рокиА, следовательно, практически не информирует жителей своей общины и широкую общественность о своей діяльністьУ Демидовской поссовета сайт есть, но не обновляется уже два года: последние новости датированы 2014 рокомРішення местного совета есть только два и за 2014 год, а проекты решений вообще неоприлюдненіХоча соответствующий раздел под названием «Проекты» на сайте иена сайте Дубровицкой горсовета обнародовано лишь одно распоряжение городского головы, датированное 3 декабря 2015 года, а другие – неоприлюднено.
Мониторинг выявил недостатки и в работе сайтов советов-лидеров рейтингуЗокрема, сайт Дубенской городского совета хоть и содержательно наполнен, однако на нем отсутствует система пошукуЦе усложняет пользователям возможность найти необходимую им інформаціюЩодо порядке подачи и рассмотрения и формы электронной петиции, то такого раздела на сайте совета немаєЄ только заголовок «Электронные петиции», где обнародованы уже поданы петиции, на которые собираются підписиНа сайте есть раздел онлайн-обращения граждан в городской совет, однако это не касается порядка подачи и рассмотрения электронных петиційЦе делает невозможным реализацию права жителей территориальной общины на подачу петиций местном совете.
На сайте Ровенского городского совета на сегодня финансовая отчетность субъектов хозяйствования государственного сектора экономики (управление соцзащиты), принадлежащих к сфере управления распорядителя информации, содержит устаревшие данные и датируется 2014 рокомІншої обновленной и актуальной отчетности не оприлюдненоТака же ситуация и с финансовой отчетностью коммунальных предприятий (ЖКП), которая в большинстве является устаревшей за 2013-2014 год, а по отдельным ЖКУ (Покровское, Промышленное, Солнечное) страница с этой информацией не открывается, поскольку находится в режиме тестуванняПринаймні, так указывается на соответствующей странице сайтуПерелік заключенных договоров между советом и другими субъектами обнародован, однако только по аренде нежилых помещений за 2012 год и по аренде земли за 2014 год.
Сайт Костопольской горсовета содержательно наполнен, однако не удалось найти поисковую формуТакож определенная обнародованная публичная информация является устаревшей, ведь датирована 2015 рокомОсновні положения генерального плана не открываются на веб-сайте.
«В конце июля наша организация направила каждом местном совете, которая подлежала мониторинга, письма с его результатами и просьбой исправить существующую ситуацию, – говорит руководитель правовых программ РОГО «Комитет избирателей Украины» Николай Глотов– И уже 2 августа получили первый ответ – от Корецкой городского советовал письме за подписью в.оміського председателя Елены Ясковец отмечается, что вопрос обнародования информации на веб-сайте городского совета поставлено на контрольЗгідно с предоставленными рекомендациями будут приняты соответствующие меры для наполнения официальной страницы информации, которая подлежит обязательному обнародованию..

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Садовый хозблок с туалетом
Если Вы стали обладателем загородного участка и планируете строительство капитального дома, тогда без садового хозблока Вам просто не обойтись. Это специальная конструкция, которая предназначена для создания комфортных условий на временных или постоянных условиях. Садовый хозблок может быть оборудован всем необходимым для того, чтобы Вы не испытывали дискомфорта в период отдыха на даче. К такой конструкции можно подвести не только электричество, но и газ, водоснабжение, подключить систему вентиляции. А это значит, что при планировке хозблока сп...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
29%
Нет, но хочу построить
57%
Нет
14%
Всего голосов: 7