jtayl.org

Приняли правки в закон, которые противоречат Конституции

Зміни до закону про е-декларування, прийняті Верховною Радою 23 березня, суперечать Конституції України в частині визначеності суб’єктів та критеріїв правопорушення, а також обмежують конституційне право на свободу об’єднань.
Про це йдеться у незалежному аналітичному висновку Центру політико-правових реформ щодо закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб” №1975-VIII, ухваленому парламентом 23 березня.
У висновку експертів зазначено, що згідно з законом, його дія поширюється на дві категорії осіб.
Перша – особи, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до законів “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону “Про судоустрій і статус суддів”, громадських рад, рад громадського контролю, що утворені при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм.
Друга – фізичні особи, які:
– отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції (як безпосередньо, так і через третіх осіб або будь-яким іншим способом, передбаченим відповідною програмою (проектом);
– систематично, протягом року, виконують роботи, надають послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингу антикорупційної політики в Україні, підготовки пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, – якщо фінансування (оплата) таких робіт, послуг здійснюється безпосередньо або через третіх осіб за рахунок технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції;
– є керівниками або входять до складу вищого органу управління, інших органів управління громадських об’єднань, інших непідприємницьких товариств, що здійснюють діяльність, пов’язану із запобіганням, протидією корупції, імплементацією стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингом антикорупційної політики в Україні, підготовкою пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, та/або беруть участь, залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції”.
На згаданих осіб розповсюджуються передбачені Законом заборони та обмеження і вони мають нести кримінальну та адміністративну відповідальність за їх порушення.
Проте, з огляду верховенство права такий підхід є неконституційним, оскільки новим Законом неясно і нечітко визначені не лише мета покладення на відповідних осіб зазначених заборон, обмежень і відповідальності, а й саме коло відповідних осіб.
А одним із елементів верховенства права є принцип правової визначеності, у якому стверджується, що обмеження основних прав людини та громадянина допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права має базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.
Аналітики також звертають увагу, що поширення на фізичних осіб антикорупційних заборон, обмежень та обов’язків у зв’язку з реалізацією ними права на свободу об’єднань та здійсненням певного виду діяльності (боротьбою з корупцією) суперечать конституційному праву на свободу об’єднань, принципу рівності та забороні обмежень за ознакою виду діяльності, невтручанню в особисте життя.
“Як, усупереч прямим вказівкам Конституції України (статті 24, 64 і 67), можна покласти на громадян додаткові обов’язки (зокрема щодо декларування майнового стану і доходів) та обмеження і заборони за ознакою роду занять (зокрема, громадська антикорупційна діяльність)?”, – йдеться в аналізі.
Експерти ЦППР також зазначають, що всупереч ч. 3 ст. 22 Конституції України новий закон звужує права громадян на працю, частиною якого є рівні можливості у виборі роду трудової діяльності.
При детальному розгляді експерти наводять 19 прикладів суперечностей та неясних моментів у пунктах Закону.
Один з них стосується визначеності проектів технічної допомоги.
“Який державний орган визначає програми (проекти) технічної допомоги як такі, що відносяться до програм (проектів) у сфері запобігання, протидії корупції і де знайти перелік таких програм (проектів)? Чи відносяться до таких програм (проектів) програми (проекти), що стосуються, наприклад, удосконалення парламентаризму чи державного управління, або правосуддя і правоохоронної діяльності, або державних закупівель тощо? Які критерії такого визначення”, – зазначають експерти.
Вони також здивовані, що громадські організації, згідно з Законом, можуть займатися “імплементацією стандартів у сфері антикорупційної політики”. Адже відповідно до Антикорупційної стратегії на 2015-2017 роки і Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки зазначена імплементація є обов’язком конкретних державних органів – НАЗК, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінприроди, Мінфіну, Бізнес-омбудсмена.
Не зрозумілим також є застосування закону у випадку, коли вищим органом управління громадської організації є з’їзд, конференція, загальні збори. У такому разі осіб, що підпадають під дію закону лише в одній організації можуть бути тисячі.
“Якщо вищим органом управління є з’їзд, конференція, загальні збори тощо, то в якому порядку повинне звертатися НАЗК відповідно до ч. 3 ст. 49 Закону “Про запобігання корупції” з питанням про неподання декларації членом громадського об’єднання саме до цього органу – з урахуванням визначених в законодавстві і в статутах цих об’єднань строків і періодичності їх скликання?”, – задають питання експерти.
Згідно з аналізом ЦППР, новий Закон також обмежує право на вільне вираження поглядів і переконань, передбачене ст. 34 Конституції України.
“Фактично прийнятий закон є помстою за реалізацію цього права громадським активістам – антикорупціонерам. Це підтверджується, зокрема, численними порушеннями Регламенту Верховної Ради України, допущеними під час розгляду закону, абсолютним ігноруванням владою контраргументів громадськості”, – зазначено у висновку.
Нагадаємо, 23 березня Рада ухвалила законопроект №6172, яким звільнила військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців від обов’язку заповнювати електронні декларації.
Водночас, до закону були внесені правки, які зобов’язують подавати електронні декларації не тільки чиновників, а й громадські організації з протидії корупції й усіх, хто пов’язаний з ними.
Посольства Великої Британії та США заявили, що цей закон – “серйозний крок назад” для України. Зміни до закону про електронне декларування також критикували такі міжнародні неурядові організації як Transparency International, Human Rights Watch та Freedom House. Вони закликали владу України скасувати ці зміни.
Організація Реанімаційний пакет реформ (РПР) заявляє, що правка депутата від “Народного фронту” Тетяни Чорновол зобов’язує кожного учасника акції протесту проти корупції подавати електронні майнові декларації. У разі відмови протестуючий нестиме кримінальну відповідальність.
27 березня ввечері президент України Петро Порошенко підписав закон. Але на зустрічі з представниками громадських організацій він пообіцяв, що допоможе прибрати скандальні правки, спрямовані проти антикорупційних активістів.
Права людини
22 Конституции Украины новый закон сужает права граждан на труд, частью которого являются равные возможности в выборе рода трудовой деятельности.
При детальном рассмотрении эксперты приводят 19 примеров противоречий и неясных моментов в пунктах Закона.
Один из них касается определенности проектов технической помощи.
“Государственный орган определяет программы (проекты) технической помощи как такие, которые относятся к программ (проектов) в сфере предотвращения, противодействия коррупции и где найти перечень таких программ (проектов)? Относятся ли к таких программ (проектов) программы (проекты), касающиеся, например, совершенствование парламентаризма или государственного управления, или правосудия и правоохранительной деятельности, государственных закупок и т. п? Какие критерии такого определения”, – отмечают эксперты.
Они также удивлены, что общественные организации, согласно Закону, могут заниматься имплементацией стандартов в сфере антикоррупционной политики”Ведь согласно Антикоррупционной стратегии на 2015-2017 годы и Государственной программы по реализации основ государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционной стратегии) на 2015-2017 годы указанная имплементация является обязанностью конкретных государственных органов – НАЗК, Минэкономразвития, Минэнерго, Минприроды, Минфина, Бизнес-омбудсмена.
Не понятно также применение закона в случае, когда высшим органом управления общественной организации является съезд, конференция, общее збориУ таком случае лиц, подпадающих под действие закона только в одной организации могут быть тысячи.
“Если высшим органом управления является съезд, конференция, общее собрание и т. п, то в каком порядке должно обращаться НАЗК согласно ч3 ст49 Закона “О предотвращении коррупции” с вопросом о неподаче декларации членом общественного объединения именно к этому органу – с учетом определенных в законодательстве и в уставах этих объединений сроков и периодичности их созыва?”, – задают вопрос эксперты.
Согласно анализу ЦППР, новый Закон также ограничивает право на свободное выражение взглядов и убеждений, предусмотренное ст34 Конституции Украины.
“Фактически принятый закон является местью за реализацию этого права общественным активистам – антикорупціонерамЦе подтверждается, в частности, многочисленными нарушениями Регламента Верховной Рады Украины, допущенными во время рассмотрения закона, абсолютным игнорированием властью контраргументов общественности”, – указано в заключении.
Напомним, 23 марта Рада приняла законопроект №6172, которым освободила военнослужащих-контрактников и мобилизованных бойцов от обязанности заполнять электронные декларации.
Вместе с тем, в закон были внесены поправки, которые обязывают подавать электронные декларации не только чиновников, но и общественные организации по противодействию коррупции и всех, кто связан с ними.
Посольства Великобритании и США заявили, что этот закон – “серьезный шаг назад” для УкраїниЗміни к закону о электронное декларирование также критиковали такие международные неправительственные организации как Transparency International, Human Rights Watch и Freedom НоиѕеВони призвали власти Украины отменить эти изменения.
Организация Реанимационный пакет реформ (РПР) заявляет, что правка депутата от “Народного фронта” Татьяны Чорновол обязывает каждого участника акции протеста против коррупции подавать электронные имущественные деклараціїУ случае отказа протестующий будет нести уголовную ответственность.
27 марта вечером президент Украины Петр Порошенко подписал законАле на встрече с представителями общественных организаций он пообещал, что поможет убрать скандальные правки, направленные против антикоррупционных активистов.
Права человека..

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Инвестиционный проект, который реализует в Волгоградской области холдинг BMG, получил поддержку как на федеральном, так и на региональном уровне. Речь идет о строительстве в г. Волжском завода по производству автобусов под маркой "Волгабас". Это позволило увеличить производственные мощности предприятия. На данный момент на заводе завершены работы по строительству нового цеха суммарной площадью 7000 кв. м. Его ввод в эксплуатацию ожидается во втором полугодии. Параллельно идет согласование проектной документации на создание нового цеха. Напомним...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
38%
Нет, но хочу построить
50%
Нет
13%
Всего голосов: 8