jtayl.org

Новая зарплата: неполный рабочий день, тарифная сетка, штрафы

Із 1 січня 2017 року змінюється поняття мінімальної зарплати. Під нею матимемо на увазі встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна зарплата лишається державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності й господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.
Своєю чергою, виключено норму, за якою до мінімальної зарплати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.
Водночас розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати.
Якщо ж нарахована зарплата за виконану місячну норму праці є нижчою за розмір мінімальної зарплати, тоді роботодавець має провести доплату до рівня мінімальної зарплати, яку слід виплачувати щомісяця одночасно з виплатою зарплати.
Зверніть увагу!
Під час обчислення розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
Якщо розмір зарплати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної зарплати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.
У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.
Водночас маємо норму, яка вказуємінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) установлюється в розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2017 році — 1600 грн).
Відповідні норми передбачає Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII (далі — Закон № 1774), який уносить зміни до ст.ст. 95, 96 КЗпП і ст.ст 3, 31, 6 Закону про оплату праці.
Окрім того, Прикінцевими та перехідними положеннями Закону № 1774 передбачено, що мінімальна зарплата після 01.01.2017 р. не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів і заробітної плати працівників й інших виплат.
Мінімальна зарплата після 01.01.2017 р. не застосовується як розрахункова величина в колдоговорах та угодах усіх рівнів. Сторонам, які уклали колдоговори й угоди, у 3-місячний строк мають привести їх норми у відповідність із Законом № 1774 відповідно до законодавства.
До внесення змін у колдоговори й угоди всіх рівнів щодо незастосування мінімальної зарплати як розрахункової величини вона застосовується в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Джерело: Інтерактивна бухгалтерія 
При цьому керівникам установ, закладів й організацій окремих галузей бюджетної сфери доручено забезпечити: установлення з 1 січня 2017 року в штатному розписі нових розмірів посадових окладів, визначених виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС на рівні 1600 грн; диференціацію зарплати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної в межах фонду оплати праці, шляхом установлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності й умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.
Джерело: https://buhgalter.com.ua/dovidnik/pratsya-ta-zarobitna-plata/posadovi-okladi-za-yets/posadovi-okladi-za-yets-2017/
Крім того,
Президент Петро Порошенко 27 грудня підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким серед іншого передбачається введення штрафу за виплату зарплат “в конверті” в розмірі 100 мінімальних заробітних плат.
Відповідно до закону, підприємці повинні будуть сплатити штраф у розмірі до трьох мінімальних зарплат у всіх випадках недопущення інспекторів до перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплат “в конверті”.
Підприємці будуть оштрафовані в розмірі 100 мінімальних зарплат (з 1 січня 2017 року це 320 тисяч гривень) у випадку недопущення держінспектора праці до перевірки, якщо вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску (виплата зарплати “в конверті”).
Крім того, законом передбачається сплата фізособами-підприємцями, які є платниками єдиного податку першої групи, єдиного соціального внеску  в розмірі не менше половини мінімального ЄСВ, навіть якщо підприємець не веде господарську діяльність і не отримує прибуток.
Джерело: http://www.pravda.com.ua/news/2016/12/28/7131159/
С 1 января 2017 года меняется понятие минимальной зарплатиПід ней будем иметь в виду установленный законом минимальный размер оплаты труда за выполненную работником месячную (часовую) норму праціМінімальна зарплата остается государственной социальной гарантией, обязательной на всей территории Украины для предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и хозяйствования и физических лиц, которые используют труд наемных работников, за любой системой оплаты труда.
В свою очередь, исключена норма, по которой до минимальной зарплаты не включаются доплаты, надбавки, поощрительные и компенсационные выплаты.
В то же время размер зарплаты работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже размера минимальной зарплаты.
Если же начисленная зарплата за выполненную месячную норму труда ниже размера минимальной зарплаты, тогда работодатель должен произвести доплату до уровня минимальной зарплаты, которую надо выплачивать ежемесячно одновременно с выплатой зарплаты.
Обратите внимание!
При исчислении размера зарплаты работника для обеспечения ее минимального размера не учитываются доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда и повышенного риска для здоровья, за работу в ночное и сверхурочное время, разъездной характер работ, премии к праздничным и юбилейным датам.
Если размер зарплаты в связи с периодичностью выплаты ее составляющих является ниже размера минимальной зарплаты, производится доплата до уровня минимальной заработной платы.
В случае заключения трудового договора о работе на условиях неполного рабочего времени, а также при невыполнении работником в полном объеме месячной (часовой) нормы труда минимальная заработная плата выплачивается пропорционально выполненной норме труда.
В то же время имеем норму, которая указывает: минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается в размере, не меньшем, чем прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (в 2017 году — 1600 грн).
Соответствующие нормы предусматривает Закон Украины «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины» от 06.12.2016 г. № 1774-VIII (далее — Закон № 1774), который вносит изменения в ст.ст95, 96 Кзот и ст.ст 3, 31, 6 Закона об оплате труда.
Кроме того, Заключительными и переходными положениями Закона № 1774 предусмотрено, что минимальная зарплата после 01.01.2017 рне применяется как расчетная величина для определения должностных окладов и заработной платы работников и других выплат.
Минимальная зарплата после 01.01.2017 рне применяется как расчетная величина в колдоговорах и соглашениях всех уровней..

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Проверка состояния строительных сооружений
Техническое обследование зданий и сооружений – это процедура, посредством которой проводится проверка всех инженерных и технических параметров строения, позволяющая сделать заключение о необходимости реставрации, ремонта, усиления и укрепления здания, а также сделать выводы о возможности дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения людьми. При техническом обследовании здания проверяется степень изношенности внутренних основных конструкций, фиксируются возможные изменения их свойств, возникшие за время эксплуатации изменения, повреждения и дефе...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
29%
Нет, но хочу построить
57%
Нет
14%
Всего голосов: 7