jtayl.org

На избрание управляющего осталось меньше полугода

ЖЕКи мають списати будинки зі свого балансу і передати технічну документацію власникам, тобто мешканцям будинку
Мешканці багатоповерхівок мають визначитись із відповідальним за обслуговування їх будинків до першого липня. Такою є вимога Закону України №417 “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках”, який набув чинності у липні 2015 року. В його основі – покладення відповідальності за стан багатоповерхівок на їхніх співвласників, тобто мешканців квартир і власників нежитлових приміщень.
Всі – на вибори
Фактично це було зроблено ще у 1992 році, коли в Україні розпочалася приватизація житлового фонду. Але, отримавши сертифікати на право власності на квартири, мешканці не усвідомили, що стали ще й співвласниками цілого будинку, а отже мають нести відповідальність за стан не лише своїх квартир, а й підвалів, дахів і під`їздів, зазначає заступник голови Комітету Верховної Ради України із питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Альона Бабак.
Весь цей час переважна частина мешканців була переконана, що будинок є власністю територіальної громади, яка й має за нього піклуватися. І лише із липня цього року завдяки ухваленню закону №417 всім власникам квартир сказали: ви є господарями будинку, ви маєте право управляти ним так, як вважаєте за потрібне. І ви, а не мер чи ЖЕК, маєте відповідати за нього, – пояснює вона.
Аби перетворитися на повноцінних, тобто відповідальних господарів, мешканці багатоповерхівок повинні пройти процедуру обрання управителя будинку, який надалі діятиме від їхнього імені. Це може бути як фізична особа, наприклад, сусід, який має відповідні знання і досвід, так і юридична, тобто керуюча компанія або ЖЕК.
Обирати управителя співвласники будинку мають на загальних зборах. Для ухвалення відповідного рішення потрібно понад 50 відсотків голосів. При цьому “вага” кожного голосу визначається пропорційно до частки майна, якою володіє співвласник.
До речі, так само мають вирішуватися надалі й інші питання стосовно будинку. Наприклад, щодо необхідності ремонту або розміру плати за утримання споруди. Але для ухвалення цих рішень потрібно вже не менше 75% голосів.
Рішення зборів фіксуються у протоколі, форму якого, аби запобігти махінаціям і зловживанням, затвердив Мінрегіонбуд.
І головне: рішення зборів є обов`язковим для всіх співвласників будинку, навіть якщо вони не були присутні або голосували проти. А зобов`язання співвласника щодо утримання будинку у разі продажу житла передаються його наступнику і також є обов`язковими для виконання.

Дата “перше липня 2016 року” визначена законом, аби спонукати мешканців до ухвалення спільних рішень. Зрозуміло, що усі багатоквартирні будинки не зможуть одразу визначитись із ефективним рішенням щодо того, що буде із їхнім будинком і хто буде ним управляти, – каже радник із правових питань проекту Групи Світового Банку “Енергоефективність у житловому секторі України” Зоя Гопцій.
Саме тому, підкреслює вона, у прикінцеві положення закону внесена норма про те, що якщо до першого липня у будинку не змогли визначитися із управителем, такого управителя на конкурсній основі призначить орган місцевого самоврядування, аби будинок не залишився напризволяще.
Але це не означає, що із цим управителем люди залишаться назавжди. Право обирати управителя їх ніхто не позбавляє, – наголошує Зоя Гопцій.
Тож якщо мешканці таки виявляться спроможними обрати управителя самостійно, вони зможуть укласти із ним угоду після того, як закінчиться термін дії угоди із управителем, призначеним місцевою владою. Так само через рік зможуть замінити управителя, який працює неефективно, і ті, хто обрав його самостійно.
Балансоутримувачів ліквідували
Крім призначення управителя у разі його необрання мешканцями, закон №417 накладає на органи місцевого самоврядування й ряд інших обов`язків.
Законом скасовується поняття “балансоутримувач”. Воно втрачає сенс, адже будинок вже не є єдиним об`єктом чиєїсь власності. Тому ЖЕКи чи інші організації, які утримували будинки, повинні списати їх зі свого балансу і передати власникам технічну документацію. Це питання – це відповідальність і компетенція винятково органів місцевого самоврядування, – зазначає Альона Бабак.Також потрібно виділити прибудинкову територію, яка, відповідно до закону, є співвласністю власників будинку.
А ось обов`язок попереднього власника капітально відремонтувати будинок перед його передачею мешканцям у законі не зафіксований. Як зазначила пані Бабак, це питання – у компетенції місцевої влади і залежить від можливостей їхніх бюджетів.

Джерело:http://misto.vn.ua/news/item/id/8967

Жэки должны списать дома со своего баланса и передать техническую документацию собственникам, то есть жильцам дома
Жители многоэтажек должны определиться с ответственным за обслуживание их домов до первого липняТакою требование Закона Украины №417 “Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирных домах”, который вступил в силу в июле 2015 года в его основе – возложение ответственности за состояние многоэтажек на их собственников, то есть жильцов квартир и владельцев нежилых помещений.
Все – на выборы
Фактически это было сделано еще в 1992 году, когда в Украине началась приватизация жилого фондуАле, получив сертификаты на право собственности на квартиры, жители не осознали, что стали еще и совладельцами всего дома, а значит должны нести ответственность за состояние не только своих квартир, но и подвалов, крыш и подъездов, отмечает заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак.
– Все это время большая часть жителей была убеждена, что дом является собственностью территориальной громады, которая и должна за него піклуватисяІ только с июля этого года благодаря принятию закона №417 всем собственникам квартир сказали: вы являетесь хозяевами дома, вы имеете право управлять им так, как считаете потрібнеІ вы, а не мэр или ЖЭК, должны отвечать за него, – объясняет она.
Чтобы превратиться в полноценных, то есть ответственных хозяев, жильцы многоэтажек должны пройти процедуру избрания управляющего дома, который в дальнейшем будет действовать от их іменіЦе может быть как физическое лицо, например, сосед, который имеет соответствующие знания и опыт, так и юридическое, то есть управляющая компания или ЖЭК.
Выбирать управляющего совладельцы дома должны на общем зборахДля принятия соответствующего решения нужно более 50 процентов голосівПри этом “вес” каждого голоса определяется пропорционально доли имущества, которой владеет совладелец.
Кстати, так же должны решаться в дальнейшем и другие вопросы относительно будинкуНаприклад, относительно необходимости ремонта или размера платы за содержание спорудиАле для принятия этих решений требуется уже не менее 75% голосов.
Решение собрания фиксируются в протоколе, форма которого, чтобы предотвратить махинации и злоупотребления, утвердил Минрегион.
И главное: решение собрания является обязательным для всех совладельцев дома, даже если они не присутствовали или голосовали протиА обязательства сособственника по содержанию дома в случае продажи жилья передаются его преемнику и также являются обязательными для исполнения.

– Дата “первое июля 2016 года” определена законом, чтобы побудить жителей к принятию общих рішеньЗрозуміло, что все многоквартирные дома не смогут сразу определиться с эффективным решением относительно того, что будет с их домом и кто будет им управлять, – говорит советник по правовым вопросам проекта Группы Мирового Банка “Энергоэффективность в жилищном секторе Украины” Зоя Гопций.
Именно поэтому, подчеркивает она, в заключительные положения закона внесена норма о том, что если до первого июля у дома не смогли определиться с управляющим, такого управляющего на конкурсной основе назначит орган местного самоуправления, чтобы дом не остался на произвол судьбы.
– Но это не значит, что с этим управителем люди останутся назавждиПраво выбирать управляющего их никто не лишает, – подчеркивает Зоя Гопций.
Поэтому если жители все-таки окажутся способными самостоятельно выбрать управляющего, они смогут заключить с ним соглашение после того, как закончится срок действия соглашения с управляющим, назначенным местной владоюТак же через год смогут заменить управляющего, который работает неэффективно, и те, кто выбрал его самостоятельно.
Балансодержателей ликвидировали
Кроме назначения управляющего в случае его неизбрания жителями, закон №417 накладывает на органы местного самоуправления и ряд других обязанностей.
– Законом отменяется понятие “балансодержатель”Оно теряет смысл, ведь дом уже не является единственным объектом чьей власностіТому Жэки или другие организации, которые удерживали дома, должны списать их со своего баланса и передать собственникам техническую документаціюЦе вопрос – это ответственность и компетенция исключительно органов местного самоуправления, – отмечает Алена Бабак. – Также нужно выделить придомовую территорию, которая, согласно закону, является співвласністю владельцев дома.
А вот обязанность предыдущего собственника капитально отремонтировать дом перед его передачей жильцам в законе не зафиксирован..

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Энергосберегающие стеклопакеты
Инновации на рынке стекла позволяют изготавливать современные стеклопакеты с различными свойствами, удовлетворяющими те или иные потребности. Последние технологические наработки позволяют с помощью правильно подобранных качественных комплектующих снизить теплопотери, защитить помещение от солнца, шума или воров и главное - совместить все эти функции в одной конструкции. Энергосберегающие стеклопакеты Для достижения эффекта энергосбережения используется особое энергосберегающее стекло - так называемое i-стекло или Low-E. Оно изготавливается пут...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
29%
Нет, но хочу построить
57%
Нет
14%
Всего голосов: 7