jtayl.org

Как принять на работу председателя ОСМД

Питання: Голову правління ОСББ обрали на засіданні правління, що засвідчено відповідним протоколом. Який запис потрібно внести до трудової книжки голови правління ОСББ, на підставі якого документа і хто це має зробити?
Відповідь: Передусім з’ясуймо, хто саме вповноважений уносити записи до трудових книжок працівників. Нагадаємо: відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання й видання трудових книжок покладають на керівника підприємства, установи, організації (п. 4 постанови КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27.04.1993 р.  № 301). З огляду на це запис до трудової книжки може внести власник або вповноважений ним орган чи посадова особа. Тож якщо обрали голову правління ОСББ і в штаті більше жодного працівника немає, йому самому доведеться внести запис про прийняття на роботу до своєї трудової книжки.  У разі якщо в штаті ОСББ є відповідальна особа, яку вповноважили вести трудові книжки, саме ця особа має внести запис до трудової книжки голови правління.
Який документ є підставою для внесення запису до трудової книжки?
Факт обрання голови правління ОСББ засвідчує протокол засідання правління ОСББ. Тож чи достатньо цього документа для внесення запису до трудової книжки голови правління ОСББ?
Проаналізуймо норми Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом  Мін’юсту, Мінпраці, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58).
Відповідно до п. 4 цієї Інструкції, усі записи до трудової книжки про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу чи звільнення вносять власник або вповноважений ним орган після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, і вони повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).
У графі 4 р. «Відомості про роботу» трудової книжки зазначають підставу для внесення запису до трудової книжки, тобто наказ (розпорядження) керівника підприємства, дату його видачі й номер. Це означає, що наказ про прийняття на  роботу голови правління ОСББ видається обов’язково. По суті, цей наказ разом із повідомленням про прийняття працівника на роботу відповідно до ч. 3 ст. 24 КЗпП і є укладенням трудового договору. Видати наказ про те, що приступає до роботи має сам голова правління ОСББ, а підставою для його видання буде протокол засідання правління ОСББ, на якому його обрано.
Отже, рішення, прийняте на засіданні правління ОСББ про обрання голови правління, оформлене протоколом засідання, не може замінити наказу про прийняття на роботу. Адже саме останній указують як підставу в графі 4 р. «Відомості про роботу» трудової книжки.
Як правильно назвати посаду голови правління ОСББ у наказі про прийняття на роботу та трудовій книжці?
Це питання постає доволі часто.  При визначенні найменування посади передусім слід керуватися Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі ― ДК 003:2010). У  його «Загальних положеннях» і в додатку В зазначено таке:

  • записи про роботу вносять до трудових книжок працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених за кодами професій та абетковим покажчиком професійних назв робіт, зазначених у ДК 003:2010;
  • назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами й словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності, — за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено в коді професії чи відповідних законодавчо-правових актах (примітка 2 до додатка В із ДК 003:2010).

Розділ 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» ДК 003:2010 містить код професії 1210.1, під яким значиться «голова правління». У штатному розписі найменування посад мають відповідати цьому Класифікатору (лист Мінсоцполітики від 25.04.2013 р. № 336/13/155-13). Про те, що в графі 3 р. «Відомості про роботу» трудової книжки вказують саме найменування професії (посади) відповідно до ДК 003:2010,  а  також присвоєний розряд (категорію), ідеться й у абз. 3 п. 2.14 Інструкції № 58.
Тож найменування посади з кодом професії 1210.1 можна доповнити, уточнивши місце роботи й сферу діяльності, і в результаті отримаємо найменування посади «голова правління ОСББ…». Саме таке найменування посади й указують у графі 3 р. «Відомості про роботу» трудової книжки.
Як сформулювати запис у трудовій книжці?
У загальному випадку в графі 3 р. «Відомості про роботу» трудової книжки зазначається: «Прийнятий або призначений до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво із зазначенням їх конкретного найменування, а також роботи, професії чи посади й присвоєного розряду». Записи про найменування посади виконують з урахуванням найменувань професій і посад, зазначених у «Класифікаторі професій» (абз. 3 п. 2.14 Інструкції № 58).
Якщо йдеться про особу, яку призначають (обирають) на посаду, запис про її призначення в р. «Відомості про роботу» трудової книжки буде приблизно таким:

  • у графі 1 проставляють порядковий номер запису;
  • у графі 2 указують дату прийняття на роботу;
  • у графі 3 зазначають: «Призначений на посаду голови правління ОСББ «Затишок»;
  • у графі 4 наводять підставу, тобто номер і дату наказу (розпорядження).

Отже, підсумовуючи викладене вище, незважаючи на те, що є протокол засідання правління ОСББ про обрання голови, необхідно видати наказ про його призначення на посаду, який і буде підставою для внесення запису до трудової книжки. Запис до трудової книжки може внести сам голова правління ОСББ або інша вповноважена особа, до обов’язків якої входить ведення трудових книжок.
Світлана ЛІСТРОВА, експерт
«Сведения о работе» трудовой книжки будет примерно таким:

  • в графе 1 проставляют порядковый номер записи;
  • в графе 2 указывают дату приема на работу;
  • в графе 3 указывают: «Назначен на должность председателя правления ОСМД «Уют»;
  • в графе 4 приводят основание, то есть номер и дату приказа (распоряжения).

Итак, подытоживая изложенное выше, несмотря на то, что есть протокол заседания правления ОСМД об избрании председателя, необходимо издать приказ о его назначении на должность, который и будет основанием для внесения записи в трудовую книжкиЗапис в трудовую книжку может внести сам председатель правления ОСМД или другое уполномоченное лицо, в обязанности которого входит ведение трудовых книжек.
Светлана ЛИСТРОВАЯ, эксперт..

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Преимущества металлочерепицы
В старые времена, особенно в Европе, для кровли использовалась глиняная черепица. Эти времена давно прошли. Сейчас идет бум на использование металлочерепицы, приобрести которую можно в компании Монтеррей Скайпрофиль. С чем это связано? Использование листовой стали с защитным покрытием способно продлить срок службы этих материалов. Важно понимать, что долговечность кровельного материала также связана с надежностью производителя, который должен давно быть на рынке и иметь положительные отзывы. Металлочерепица подходит практически для любых клиент...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
38%
Нет, но хочу построить
50%
Нет
13%
Всего голосов: 8