jtayl.org

Стосовно призначення субсидій особам, які мають право на пільги
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 № 319 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (далі – Постанова) передбачено, що особам, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, при призначенні субсидії враховується вартість плати за послуги без урахування пільг. У разі призначення таким особам житлової субсидії їм не нараховуються відповідні пільги.
Стосовно призначення субсидії на оплату послуг з управління будинком
Постановою доповнено перелік послуг, на оплату яких призначається субсидія, послугою з управління будинком.
Оскільки вартість послуг з управління будинком визначається за домовленістю сторін, призначення субсидій на оплату витрат на управління будинком буде можливим після затвердження Мінрегіоном нормативно-правових документів щодо їх граничного розміру для надання субсидій.
Про період врахування доходу для призначення субсидії
Виключено норму щодо можливості призначення субсидії на підставі доходів за три місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія, а також щодо врахування розміру пенсії за останній місяць перед зверненням.
Відтепер субсидія розраховується на підставі доходу осіб за попередній календарний рік, а субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, яка призначається у I кварталі, – на підставі доходу за перші три квартали попереднього календарного року.
Стосовно обрахування доходу для призначення субсидії
Збільшено розміри доходів, які враховуються до сукупного доходу для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку, до:

  • двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, – для платників єдиного податку першої групи;
  • трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, – для платників єдиного податку другої групи,
  • чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, – для платників єдиного податку третьої групи.
  • При цьому до сукупного доходу таких осіб не враховуються розміри доходу за кодом 157 та доходу від підприємницької діяльності (код 999), інформацію про які надає ДФС на запит органу соціального захисту населення.

Для працездатних осіб, які не працюють (крім учнів і студентів, які проживають з батьками чи іншими членами родини; військовослужбовців строкової служби) і середньомісячний дохід яких менший прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, до сукупного доходу за кожний місяць тепер враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. В окремих випадках для таких осіб, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, за рішенням комісії може враховуватися дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Для студентів денної форми навчання, які мають батьків, зареєстровані самі і не отримують стипендію, а також для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості і не отримують допомогу по безробіттю, у яких середньомісячний дохід менший прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Із переліку осіб, до доходу яких враховуються фактичні розміри соціальних виплат, виключено осіб, які отримують допомогу по догляду за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку. Таким чином, до сукупного доходу таких працездатних осіб враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, або у разі прийняття відповідного рішення комісією для осіб, які проживають у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах, – одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Доповнено перелік доходів, які не враховуються до сукупного доходу при призначенні субсидії, державною соціальною допомогою на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та щомісячною адресною допомогою внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
Надано право громадянам не підтверджувати довідками доходи, зазначені ними у декларації, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді  України, фондах соціального страхування, у разі неможливості надати відповідні довідки. За таких обставин заявник додає письмове пояснення довільної форми, в якому вказує причини неподання довідок та зазначає розмір таких доходів. Зазначені доходи враховуються до сукупного доходу.
Виключено вищі навчальні заклади з переліку установ, що надають інформацію про доходи осіб, які звернулися за призначенням субсидії, за запитами органів соціального захисту населення, оскільки відомості про стипендію надає ДФС (код ознаки доходу 150).
Стосовно терміну, на який призначається субсидія
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до кінця опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців.
Про подання заяви і декларації для призначення субсидії в електронній формі
Передбачено можливість подання заяви і декларації для призначення субсидії в електронному вигляді (у тому числі з використанням електронного цифрового підпису). Отримані таким чином заяви та декларації, у яких відсутній підпис громадянина, опрацьовуються лише після їх підпису протягом місяця. Якщо заявник не підписав заяву і декларацію в зазначений строк, мають бути подані нові заява і декларація.
Щодо повернення залишків невикористаних сум субсидій
Постановою передбачено повернення до державного бюджету після закінчення опалювального сезону виробниками/виконавцями послуг сум невикористаних субсидій на оплату опалення. Зазначене здійснюється на підставі акта звіряння, складеного виробником/виконавцем послуг із структурним підрозділом з питань соціального захисту населення. При цьому не повертається частина невикористаної суми субсидії в еквіваленті вартості 100 куб. метрів природного газу або в еквіваленті 150 кВт/год електричної енергії (у разі використання даних джерел енергії для індивідуального опалення), яка зараховується виробником/виконавцем послуги як оплата послуги, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.
Таким чином, виробники/виконавці послуг мають визначити суму залишків невикористаних сум субсидій на оплату опалення на рахунках отримувачів субсидії (за виключенням еквіваленту вартості 100 куб. метрів природного газу або 150 кВт/год електричної енергії, якщо вони використовуються на опалення, за цінами і тарифами станом на 01.05.2016) і скласти акт звіряння з органом соціального захисту населення на загальну суму залишків, яка повертається до бюджету.
Щодо сплати за послуги отримувачами субсидії
Відповідно до Постанови громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов’язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. У разі несплати відповідної вартості надання субсидії припиняється за поданням надавачів послуг.
Таким чином, надавачами послуг контролюється сплата не лише обов’язкової частки плати, а й усього обсягу спожитих послуг, і у разі наявності засобів обліку та споживання комунальних послуг в обсягах, менших від соціальних нормативів, отримувачем може сплачуватися не у повному обсязі обов’язкова частка плати.
Зміни до порядку надання пільг
Постановою внесено наступні зміни до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї:
збільшено з 6 до 12 місяців період, на який визначається право осіб на отримання пільг (при цьому залишився незмінним термін, за який враховуються доходи, – 6 місяців, що передують місяцю, з якого визначається право);

  • доповнено перелік доходів, які враховуються при визначенні права особи на отримання пільг, допомогою по безробіттю та іншими виплатами, що здійснюються органами соціального страхування.

Не переглядається право осіб на отримання пільг, якщо не закінчився термін, на який визначено відповідне право. Для інших осіб, а також після закінчення терміну, на який було визначено право, визначається право на отримання пільг на наступні 12 місяців.
Указанные доходы учитываются в совокупный доход.
Исключено высшие учебные заведения из перечня учреждений, предоставляющих информацию о доходах лиц, которые обратились за назначением субсидии, по запросам органов социальной защиты населения, поскольку сведения о стипендии предоставляет ДФС (код признака дохода 150).
Относительно срока, на который назначается субсидия
Субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до конца отопительного сезона, но не более чем на 12 месяцев.
О подаче заявления и декларации для назначения субсидии в электронной форме
Предусмотрена возможность подачи заявления и декларации для назначения субсидии в электронном виде (в том числе с использованием электронной цифровой подписи)Полученные таким образом заявления и декларации, в которых отсутствует подпись гражданина, обрабатываются только после их подписи в течение місяцяЯкщо заявитель не подписал заявление и декларацию в указанный срок, должны быть представлены новые заявление и декларация.
По возврату остатков неиспользованных сумм субсидий
Постановлением предусмотрено возвращение к государственного бюджета после окончания отопительного сезона производителями/исполнителями услуг сумм неиспользованных субсидий на оплату опаленняЗазначене осуществляется на основании акта сверки, составленного производителем/исполнителем услуг структурным подразделением по вопросам социальной защиты населенняПри этом не возвращается часть неиспользованной суммы субсидии в эквиваленте стоимости 100 кубметрів природного газа или в эквиваленте 150 кВт/ч электрической энергии (в случае использования данных источников энергии для индивидуального отопления), которая засчитывается производителем/исполнителем услуги как оплата услуги, в том числе обязательной части платежа домохозяйства, на следующие расчетные периоды.
Таким образом, производители/исполнители услуг должны определить сумму остатков неиспользованных сумм субсидий на оплату отопления на счетах получателей субсидии (за исключением эквивалента стоимости 100 кубметрів природного газа или 150 кВт/ч электрической энергии, если они используются на отопление, по ценам и тарифам по состоянию на 01.05.2016) и составить акт сверки с органом социальной защиты населения на общую сумму остатков, которая возвращается в бюджет.
Относительно оплаты за услуги получателями субсидии
Согласно Постановлению граждане, которым назначена субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, обязаны ежемесячно оплачивать стоимость фактически потребленной услуги с учетом размера назначенного субсидіїУ случае неуплаты соответствующей стоимости предоставление субсидии прекращается по представлению предоставителей услуг.
Таким образом, поставщиками услуг контролируется уплата не только обязательной доли платы, но и всего объема потребленных услуг, и в случае наличия средств учета и потребления коммунальных услуг в объемах, меньших от социальных нормативов, получателем может выплачиваться не в полном объеме обязательная доля платы.
Изменения в порядке предоставления льгот
Постановлением внесены следующие изменения в Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи:
увеличено с 6 до 12 месяцев период, на который определяется право на получение льгот (при этом остался неизменным срок, за который учитываются доходы, – 6 месяцев, предшествующих месяцу, с которого определяется право);

  • дополнен перечень доходов, которые учитываются при определении права лица на получение льгот, помощи по безработице и других выплат, осуществляемых органами социального страхования.

Не пересматривается право лиц на получение льгот, если не закончился срок, на который определено соответствующее правоДля других лиц, а также после окончания срока, на который было определено право, определяется право на получение льгот на следующие 12 месяцев...

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Беседки с барбекю
Решив построить загородный дом необходимо тщательно продумать и спроектировать, так называемую, зону отдыха. Здесь можно расположить бассейн, веранду или террасу, беседки, оснащенные барбекю, мангалами или тандырами и многое другое. Ведь в большей степени все зависит от местности, на которой будет стоять дом. Если вы любите посиделки с друзьями и родственниками, а также вкусное мясо и запеченные овощи, советуем вам обратить внимание на проект беседки с барбекю. Благодаря наличию такой беседки приготовить вкусные и ароматные блюда можно будет за...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
38%
Нет, но хочу построить
50%
Нет
13%
Всего голосов: 8