jtayl.org

Или быть реабилитационному центру для ветеранов АТО в Здолбунове?

В 2003 році новостворена на той час громадська організація фізкультурно-оздоровчий реабілітаційний клуб «Тонус»  поставила перед собою амбітний план створення в м.Здолбунів оздоровчо-відновлювального центру. Заручившись підтримкою міського голови (на той час Олександра Цапіна), група ентузіастів взялася впорядковувати відведене для цього приміщення колишньої залізничної лазні по вул. І. Гончара, 16.
З 2003 по 2008 роки активістами ГО «Тонус», МГО «YMCA Здолбунова», підрядником ПП «Сільбуд», за сприяння та підтримки міської ради було проведено величезний об’єм робіт. Було залучено десятки волонтерів для прибирання тонн сміття, організовано проведення громадських робіт, підготовлено томи проектної та дозвільної документації, залучено кошти з міського, районного та обласного бюджетів, матеріали благодійників, власні кошти та кошти приватних інвесторів. За рахунок державної програми на території було встановлено комплекс вуличних тренажерів. Долучився до створення центру і міжнародний фонд «Відродження» в рамках реалізації грантового проекту «Наше  здоров’я – спільна турбота».
Як наслідок кооперації зусиль громадських активістів, місцевого самоврядування, та виконавчої влади наприкінці 2008 року фізкультурно-оздоровчий центр «Тонус» прийняв перших відвідувачів.
Без перебільшення можна сказати, що на той час центр став осередком оздоровлення та проведення дозвілля в частині Здолбунова, яку прийнято називати «за мостом». Проходили зайняття з аеробіки, східних танців, настільного тенісу, настільного хокею, працювали гуртки для маленьких діточок та їхніх мам, секції людей з особливими потребами, проводилися різноманітні  спортивні змагання  та інші заходи. Надавалися послуги лазні та душових.
На жаль, в 2013 році міська рада розірвала договір про співпрацю з ГО «Тонус» та здала в оренду належні їй приміщення.  Важко судити про потребу чи доцільність такого кроку, але факт залишається фактом – з того часу і до нині на воротах оздоровчого центру висить здоровенний амбарний замок. Як на мене, єдиним плюсом цього кроку є близько сорока тисяч грн. орендної плати, яку  міське будинкоуправління, напевно, отримало за три роки.
Буремні події в Україні  останніх років відсунули дещо на  другий план питання роботи фізкультурно-оздоровчого центру «Тонус».
Зараз з  війни почала приходити демобілізовані бійці. Вони згуртувалися, створили свою організацію, яка стала вирішувати нагальні проблеми ветеранів АТО. А проблем багато і одна з них – це проблема спілкування, проблема відновлення та реабілітації після отриманих фізичних та психологічних травм.  Тому в активістів ветеранської організації і з’явилася ідея  створити в Здолбунові центр фізичної та психічної реабілітації ветеранів АТО. І, запропонували вони для цього використати згадане  вище приміщення по вул. І. Гончара, 16. Адже там є можливості розмістити невеличкий спортзал, басейн, кімнату  для медичних маніпуляцій та масажу, парну, кімнату психологічного розвантаження. До речі, попередній договір оренди приміщення закінчився ще в вересні 2015 року, і воно, практично, залишилося без нагляду.
З таким проханням ще в січні ц. р. голова ГО «Здолбунівська спілка учасників бойових дій та АТО(УВО)  В. Багамедов звернувся до балансоутримувача –  КП «Міське будинкоуправління».
Будинкоуправління, у звичному для себе стилі,  написало нічого не зобов’язуючу відписку, що ніби то жодної діяльності здійснювати в приміщенні неможливо, бо не здано в експлуатацію. Тобто з листа абсолютно не зрозуміло чи підтримують таку пропозицію чи ні. І, взагалі, скільки часу займе вирішення питань, які заважають експлуатації приміщень – місяць, рік, два роки?
При тому, що в усних розмовах і міський голова І. Ольшевський і секретар міської ради В. Капітула стверджують, що така ідею їм імпонує  і обіцяють допомагати.
Якщо це правда, і їх завіряння щирі та є бажання реалізувати цей проект, то на мою думку, потрібно швидко та не зволікаючи вирішити ряд  питань, і в першу чергу:

  • оплатити за проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування, який давно вже виготовлений ПП «Рівнеелітзем», та подати його на затвердження сесії міської ради;
  • внести зміни в положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Здолбунів, з метою створення пільгових умов щодо оренди для організацій учасників бойових дій;
  • прийняти принципове рішення, щодо перспективної можливості передачі в оренду для  спілки  учасників бойових дій приміщення для створення центру фізичної та психічної реабілітації ветеранів АТО.

Якщо на черговій сесії міської ради в березні оперативно вирішаться ці питання – це й буде показником бажання  міської влади піти на зустріч ветеранам АТО та створити в місті центр фізичної та психічної реабілітації ветеранів АТО.
 У іншому випадку це буде лише класичне затягування та заговорювання. Адже ці питання всі сесійні, а слідуюча сесія коли? Через 3 місці?..
Закликаю всіх депутатів міської ради, всіх небайдужих жителів міста вникнути в проблему та підтримати ініціативу наших ветеранів.
Панасюк О. О.
Голова ГО ФОРК «Тонус»
арендной платы, которую городское домоуправление, наверное, получило за три года.
Бурные события в Украине последних лет отодвинули несколько на второй план вопросы работы физкультурно-оздоровительного центра «Тонус».
Сейчас с войны начала приходить демобилизованные бійціВони сплотились, создали свою организацию, которая стала решать насущные проблемы ветеранов АТОА проблем много и одна из них – это проблема общения, проблема восстановления и реабилитации после полученных физических и психологических травм. Поэтому у активистов ветеранской организации и появилась идея создать в Здолбунове центр физической и психической реабилитации ветеранов АТОІ, они предложили для этого использовать упомянутое выше помещение по вулІГончара, 16Адже там есть возможности разместить небольшой спортзал, бассейн, комнату для медицинских манипуляций и массажа, парную, комнату психологической розвантаженняДо вещи, предварительный договор аренды помещения закончился еще в сентябре 2015 года, и оно, практически, осталось без присмотра.
С такой просьбой еще в январе црголова ГО «Здолбуновская союз участников боевых действий и АТО(УВО) ВБагамедов обратился к балансодержателю – КП «Городское домоуправление».
Домоуправление, в привычном для себя стиле, написало ничего не обязывающую отписку, что якобы никакой деятельности осуществлять в помещении невозможно, потому что не сдан в експлуатаціюТобто из письма совершенно не понятно, поддерживают ли такое предложение или нии, вообще, сколько времени займет решение вопросов, которые мешают эксплуатации помещений – месяц, год, два года?
При том, что в устных разговорах и городской голова ІОльшевський и секретарь городского совета ВКапітула утверждают, что такая идея им импонирует и обещают помогать.
Если это правда, и их искренние заверения и есть желание реализовать этот проект, то по моему мнению, нужно быстро и не мешкая решить ряд вопросов, и в первую очередь:

  • оплатить за проект землеустройства по отводу земельного участка в постоянное пользование, который давно уже изготовлен ПП «Рівнеелітзем», и подать его на утверждение сессии городского совета;
  • внести изменения в положение об аренде имущества коммунальной собственности территориальной громады мЗдолбунів, с целью создания льготных условий аренды для организаций участников боевых действий;
  • принять принципиальное решение, о перспективной возможности передачи в аренду для союза участников боевых действий помещения для создания центра физической и психической реабилитации ветеранов АТО.

Если на очередной сессии городского совета в марте оперативно решатся эти вопросы – это и будет показателем желания городской власти пойти на встречу ветеранам АТО и создать в городе центр физической и психической реабилитации ветеранов АТО.
В противном случае это будет лишь классическое затягивание и заговорюванняАдже эти вопросы все сессионные, а следующая сессия когда? Через 3 месте?..
Призываю всех депутатов городского совета, всех неравнодушных жителей города вникнуть в проблему и поддержать инициативу наших ветеранов.
Панасюк ОО.
Председатель ОО ФОРК «Тонус»..

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Топографическая съемка земельного участка
Топографическая съемка земельного участка является одним из самых распространенных видов геодезических работ, применяемых при строительстве домов и других объектов коммерческого и некоммерческого типа. Необходимость топографической съемки обусловлена проведением разного рода инженерных изысканий, включающих проектирование будущих коммуникационных систем здания. Кроме того, топографическая съемка участка рекомендуется к проведению при обновлении топографических карт и технических планов, а также при подготовке проектов по ландшафтному дизайну на...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
38%
Нет, но хочу построить
50%
Нет
13%
Всего голосов: 8