jtayl.org

Финансовая отчетность ОСМД

Усі юридичні особи зобов’язані складати й подавати фінансову звітність визначеному законодавством колу користувачів фінансової звітності (ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV, далі — Закон про бухоблік). Таке коло користувачів, подання звітності якому є обов’язкове, визначено п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 (далі — Порядок № 419). Власне, це такі користувачі:
органи, до сфери управління яких належать підприємства;
трудові колективи на їх вимогу;
власники (засновники) відповідно до установчих документів;
інші органи й користувачі згідно з нормами законодавства, зокрема органи державної статистики.
Певні вимоги щодо обов’язкового подання звітності містить і Закон про ОСББ. Так, зокрема, ОСББ на вимогу співвласника зобов’язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти. Такий обов’язок чітко передбачений ч. 2 ст. 14 Закону про ОСББ.
Окрім того, ОСББ може в певному сенсі добровільно надавати свою звітність стороннім особам, наприклад, банкам у разі оформлення кредитів тощо.
Отже, як часто потрібно складати фінансову звітність?
Слід мати на увазі — перший звітний період для новоствореного підприємства може становити менш як 12 місяців, але не більш ніж 15 місяців. Тобто підприємства, зареєстровані починаючи з 1 жовтня 2015 року, можуть за 2015 рік не звітувати, а обрати звітним періодом період із 1 жовтня 2015 року по 31 грудня 2016 року включно.
При цьому не варто забувати, що ОСББ є неприбутковими організаціями відповідно до п. 133.4 ПКУ за умови дотримання встановлених ним вимог. Це істотно впливає на перелік користувачів, яким потрібно подати фінзвітність.
Кому, коли та в якому обсязі слід подавати фінансову звітність ОСББ, узагальнимо в таблиці:


* Для неприбуткових організацій установлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати (п. 2 ст. 11 Закону про бухоблік). Згідно зі ст. 55 Господарського кодексу, до суб’єктів мікропідприємництва належать юридичні особи, у яких середня чисельність працівників за календарний рік не перевищує 10 осіб і річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро за середньорічним курсом НБУ.
Практика свідчить, що переважна більшість ОСББ відповідає саме таким критеріям. Однак ці критерії слід розглядати сукупно. Якщо, наприклад, середня чисельність працівників перевищує 10 (але не більш ніж 50) осіб або дохід несподівано перевищить еквівалент 2 млн євро (але не більш ніж 10 млн євро), ОСББ потрапить до категорії малих підприємств і буде зобов’язане не лише складати й подавати «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» (форма № 1-м «Баланс» та форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»), але й вести бухгалтерський облік більш деталізовано. Таким чином,склад фінансової звітності ОСББ залежить від «розміру» суб’єкта господарювання.
Обидва «комплекти» форми звітності наведені в додатках до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» (додатки 2 та 1 відповідно). Середня чисельність працівників визначається згідно із р. 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286. Середньорічний курс НБУ визначається як сума середньозважених курсів НБУ за кожен місяць року, поділена на 12 (лист НБУ від 22.03.2004 р. № 13-410/1390). У 2015 році середньорічний курс НБУ становив 24,2287 грн/євро.
Відповідальність
За неподання (порушення строків подання) фінзвітності держорганам передбачена адміністративна відповідальність для посадових осіб підприємства. Оштрафованих може бути двоє (керівник і головний бухгалтер) або один — у разі, коли відповідно до Статуту чи інших внутрішніх документів підприємства обов’язки з ведення бухгалтерського обліку взяв на себе керівник підприємства.
Відповідальність за неподання (несвоєчасне подання) або за внесення до фінансової звітності неправдивих даних передбачена ст. 1642 КУпАП. За таке правопорушення передбачені санкції у вигляді штрафу від 8 до 15 НМДГ (від 136 до 255 грн).
Якщо правопорушення вчинене особою повторно протягом року з моменту накладення санкцій, штрафні санкції становитимуть від 10 до 20 НМДГ (від 170 до 340 грн).
Однак коло державних органів, які мають право накладати зазначені санкції (складати протоколи про адміністративні порушення, визначені ст. 1642 КУпАП), є чітко визначеним. Керуючись нормами ст.ст. 2341, 2342, 2443 КУпАП, органом, який має право накладати санкції, передбачені ст. 1642 у частині своєчасного подання фінансової звітності й унесення до неї об’єктивної (правдивої) інформації, визначено винятково органи державного фінансового контролю (Держфінінспекція). Таким чином, ані органи статистики, ані органи ДФС, ані державний реєстратор не мають права «оштрафувати» за неподання (несвоєчасне подання) фінансової звітності чи за внесення до фінансової звітності неправдивих даних.
Хто підписує?
Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції власників або вповноваженої ними особи (керівника підприємства) відповідно до законодавства й установчих документів (п. 2 ст. 8 Закону про бухоблік). Своєю чергою, п. 4 ст. 8 Закону про бухоблік прописано, що підприємство має право самостійно визначати форму організації бухгалтерського обліку серед запропонованих. Це можуть бути:
Уведення до штату підприємства бухгалтера чи створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером. У такому разі фінансову звітність підписують голова правління та головний бухгалтер (бухгалтер).
Залучення на договірних засадах фахівця, зареєстрованого як приватний підприємець або самозайнята особа. У такому разі звітність підписують керівник і залучений фахівець (якщо інше не встановлено договором між підприємством і залученим фахівцем).
Залучення на договірних засадах спеціалізованих організацій, наприклад, аудиторських фірм. Ситуація з підписами аналогічна з п. 2.
Самостійне ведення бухгалтерського обліку керівником підприємства. При цьому, зауважте, двічі підписувати фінзвітність (за керівника й бухгалтера) не потрібно. Незважаючи на загальне правило, підписання фінзвітності керівником і бухгалтером (ч. 1 ст. 11 Закону про бухоблік) у такому разі цілком правомірно. Адже ця форма організації бухобліку на підприємстві прямо передбачена Законом про бухоблік.
Порядок функціонування бухгалтерії ОСББ доцільно закріпити в Наказі про облікову політику підприємства (див. лист Мінфіну від 14.06.2007 р. № 31-34000-30-10/12241).
Нагадаємо: від кількості підписантів залежить кількість осіб, до яких можуть бути застосовані штрафні санкції в разі вчинення ними адміністративних порушень, пов’язаних зі строками подання обов’язкової звітності та/або сплати податків (інших платежів).
Джерело: http://www.osbb-inform.com.ua/2016/02/25/029/
Средняя численность работников определяется в соответствии с р3 Инструкции по статистике количества работников, утвержденной приказом Госкомстата от 28.09.2005 г№ 286Середньорічний курс НБУ определяется как сумма средневзвешенных курсов НБУ за каждый месяц года, деленная на 12 (письмо НБУ от 22.03.2004 г.№ 13-410/1390)В 2015 году среднегодовой курс НБУ составлял 24,2287 грн/евро.
Ответственность
За непредставление (нарушение сроков представления) финотчетности госорганам предусмотрена административная ответственность для должностных лиц підприємстваОштрафованих может быть двое (руководитель и главный бухгалтер) или один — в случае, когда согласно Устава или других внутренних документов предприятия обязанности по ведению бухгалтерского учета взял на себя руководитель предприятия.
Ответственность за непредставление (несвоевременное представление) или за внесение в финансовой отчетности ложных данных предусмотрена ст1642 КУпАПЗа такое правонарушение предусмотрены санкции в виде штрафа от 8 до 15 НМДГ (от 136 до 255 грн).
Если правонарушение совершено лицом повторно в течение года с момента наложения санкций, штрафные санкции составят от 10 до 20 НМДГ (от 170 до 340 грн).
Однако круг государственных органов, имеющих право налагать указанные санкции (составлять протоколы об административных нарушениях, определенные ст1642 Куоап) четко визначенимКеруючись нормами ст.ст2341, 2342, 2443 Коап, органом, который имеет право налагать санкции, предусмотренные ст1642 в части своевременного представления финансовой отчетности и внесения в нее объективной (правдивой) информации, определено исключительно органы государственного финансового контроля (Госфининспекция)Таким образом, ни органы статистики, ни органы ДФС, ни государственный регистратор не имеют права «оштрафовать» за непредставление (несвоевременное представление) финансовой отчетности или за внесение в финансовой отчетности ложных данных.
Кто подписывает?
Вопросы организации бухгалтерского учета на предприятии относится к компетенции владельцев или уполномоченного ими лица (руководителя предприятия) в соответствии с законодательством и учредительных документов (п2 ст8 Закона о бухучете)в Свою очередь, п4 ст8 Закона о бухучете прописано, что предприятие имеет право самостоятельно определять форму организации бухгалтерского учета среди запропонованихЦе могут быть:
Введение в штат предприятия бухгалтера или создание бухгалтерской службы во главе с главным бухгалтеромУ таком случае финансовую отчетность подписывают председатель правления и главный бухгалтер (бухгалтер).
Привлечение на договорных началах специалиста, зарегистрированного как частный предприниматель или самозанятое особаУ таком случае отчетность подписывают управляющий и привлеченный специалист (если иное не установлено договором между предприятием и привлеченным специалистом).
Привлечение на договорной основе специализированных организаций, например, аудиторских фірмСитуація с подписями аналогичная с п2.
Самостоятельное ведение бухгалтерского учета руководителем підприємстваПри этом, заметьте, дважды подписывать финотчетность (за руководителя и бухгалтера) не потрібноНезважаючи на общее правило, подписания финотчетности руководителем и бухгалтером (ч1 ст11 Закона о бухучете) в таком случае вполне правомірноАдже эта форма организации бухучета на предприятии прямо предусмотрена Законом о бухучете.
Порядок функционирования бухгалтерии ОСМД целесообразно закрепить в Приказе об учетной политике предприятия (дивлист Минфина от 14.06.2007 г№ 31-34000-30-10/12241).
Напомним: от количества подписавшихся зависит количество лиц, к которым могут быть применены штрафные санкции в случае совершения ими административных нарушений, связанных со сроками представления обязательной отчетности и/или уплаты налогов (иных платежей).
Источник: http://www.osbb-inform.com.ua/2016/02/25/029/..

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Ремонт маленькой кухни своими руками
Если в вашей квартире кухня не впечатляет большими размерами, то нужно постараться имеющуюся площадь такого помещения задействовать максимально выгодно. Тут следует предусмотреть наличие современной кухонной техники, мебели, а также оставить свободное место для передвижения. Изначально все пространство нужно поделить на зоны. Раковину, плиту, стол, полки для посуды, холодильник с бытовыми приборами следует разместить в рабочей зоне. Тогда не надо бегать суетливо по кухне в поисках подходящей посуды, ингредиентов или миксера, чтобы приготовить я...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
29%
Нет, но хочу построить
57%
Нет
14%
Всего голосов: 7