jtayl.org

Действительно госслужащие получат повышение зарплаты?

Заголовки ЗМІ рясніють чудовою новиною для держслужбовців – їхні зарплати піднімуться аж на 25%! Та відкривши будь-яку з таких статей, виявляється, що це підвищили оклад: “Із 1 грудня 2015 року підвищення посадових окладів на 25% відбувається по всій сітці державних службовців» – зазначила прес-служба Кабінету міністрів. «А яка різниця?» – скажете ви. Оклад держслужбовців не змінювався з 2008 року. Відповідно до Постанови КМУ №268 від 2006 року, оклад пересічного держслужбовця, який працює на посаді, припустимо, головного спеціаліста якогось відділу близько 7 років становить 607 грн. 1 лютого 2008 року була прийнята Постанова «Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України», відповідно до якої відбулось підвищення на 45% посадових окладів. Тепер держслужбовець мав 880.15 грн. Із новим грудневим підвищенням на 25% оклад такого держслужбовця зросте на 220грн і становитиме 1100грн.
«Це ж добре!» – скажете ви. Та, чесно кажучи, нічого доброго у цьому немає, адже гроші на підвищення не беруться з повітря. Підвищення посадових окладів здійснюється за рахунок відміни індексації, зменшення доплат, надбавок. У нашого держслужбовця за 7 років служби назбиралось близько 1126 грн індексації.
У законі України “Про державну службу” вказано, що оплата праці держслужбовця здійснюється залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється, досвіду та стажу роботи.
Давайте разом порахуємо, яка була зарплата у нашого держслужбовця до грудня цього року:
1. Оклад – 880 грн 15 коп. Так як сума окладу не може становити менше мінімальної заробітної плати, тому зараз держслужбовець отримує оклад 1378грн (відповідно до ЗУ «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік»)
2. Індексація за 7 років – 1126грн.
3. Ранг – 55грн. Існує 7 категорій, у кожній з яких по три ранги. Головний спеціаліст відділу має 13 ранг.
4. За вислугу років – 215 грн. Відповідно до закону «Про державну службу» надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати ранг і залежно від стажу державної служби понад 5 років становить 15%
Тому, останні місяці до грудня держслужбовцю нараховувалось 2774 грн., від яких ще потрібно відняти 601 грн. податків і зборів (ПДФО – 391грн, ЄСВ – 169грн, військовий збір – 41грн). В результаті, службовець отримував “чистими” 2173 грн.
Тепер, відповідно до Постанови від 9 грудня 2015 р. № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» індексація, грубо кажучи, «анульовується». Для проведення подальшої індексації розрахунок індексу споживчих цін буде здійснюватись з січня 2016 року. Запропоновані зміни обумовлюються тим фактом, що є великі обсяги сум індексації, які складаються внаслідок довготривалого не підвищення доходу, відбувається викривлення структури доходу працівника, коли сума індексації перевищує розмір мінімальної зарплати чи є різною залежно від початку нарахування індексації (різні періоди працевлаштування, підвищення заробітної плати).
З січня держслужбовцю буде нараховано зарплату без індексації у розмірі 1648 грн, і від цієї суми ще віднімуться податки і збори. Та, щоб він мав хоча б за що зимові свята «пережити», Постанова КМУ №1013 передбачила ніби то компенсацію індексації: «Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, головам обласних, Київської міської державних адміністрацій та інших державних органів у межах передбачених коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та власних коштів вжити заходів для підвищення з 1 грудня 2015 р. розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), перегляду розмірів надбавок, доплат, премій, спрямувавши на зазначені цілі всі виплати, пов’язані з сумою індексації, яка склалась у грудні 2015 р., з тим, щоб розмір підвищення всіх складових заробітної плати у сумарному виразі для кожного працівника у грудні 2015 р. перевищив суму індексації, яку йому повинні були виплатити у грудні 2015 року».
А що далі? Чи компенсують всі ці доплати і премії суму втраченої індексації, якщо у Пояснювальній записці до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» вказано, що «…в умовах обмежених фінансових ресурсів немає можливості забезпечувати в повному обсязі виплату сум індексації, яка зростає великими обсягами».
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до постанови №1013 від 9.12.2015
А наступні місяці як виживати на таку зарплату? Чи не призведе це до того, що держслужбу покинуть кваліфіковані кадри? Тоді як будувати нову країну?

Заголовки СМИ пестрят замечательной новостью для госслужащих – их зарплаты поднимутся аж на 25%! И открыв любую из таких статей, оказывается, что это повысили оклад: “С 1 декабря 2015 года повышение должностных окладов на 25% происходит по всей сетке государственных служащих», – отметила пресс-служба Кабинета министров«А какая разница?» – скажете выОклад госслужащих не менялся с 2008 года. Согласно Постановления КМУ №268 от 2006 года, оклад рядового госслужащего, который работает на должности, допустим, главного специалиста какого-то отдела около 7 лет составляет 607 грн1 февраля 2008 года было принято Постановление «О внесении изменения в некоторые постановления Кабинета Министров Украины», согласно которой произошло повышение на 45% должностных окладівТепер госслужащий имел 880.15 грнС новым декабрьским повышением на 25% оклад такого госслужащего вырастет на 220грн и составит 1100грн.
«Это же хорошо!» – скажете виТа, честно говоря, ничего хорошего в этом нет, ведь деньги на повышение не берутся из воздухаПовышение должностных окладов осуществляется за счет отмены индексации, уменьшение доплат, надбавок. У нашего госслужащего за 7 лет службы накопилось около 1126 грн индексации.
В законе Украины “О государственной службе” указано, что оплата труда госслужащего осуществляется в зависимости от должности, которую он занимает, ранга, который ему присваивается, опыта и стажа работы.
Давайте вместе посчитаем, какова была зарплата у нашего госслужащего до декабря этого года:
1Оклад – 880 грн 15 копТак как сумма оклада не может быть меньше минимальной заработной платы, поэтому сейчас госслужащий получает оклад 1378грн (согласно ЗУ «О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2015 год»)
2Індексація за 7 лет – 1126грн.
3Ранг – 55грнСуществует 7 категорий, в каждой из которых по три рангиГоловний специалист отдела имеет 13 ранг.
4За выслугу лет – 215 грн. Согласно закону «О государственной службе» надбавка за выслугу лет выплачивается государственным служащим ежемесячно в процентах к должностному окладу с учетом доплаты за ранг и в зависимости от стажа государственной службы свыше 5 лет составляет 15%
Поэтому, последние месяцы до декабря госслужащему насчитывалось 2774 грн., от которых еще нужно вычесть 601 грнналогов и сборов (НДФЛ – 391грн, ЕСВ – 169грн, военный сбор – 41грн) В результате, служащий получал “чистыми” 2173 грн.
Теперь, согласно Постановлению от 9 декабря 2015№ 1013 «Об упорядочении структуры заработной платы, особенности проведения индексации и внесении изменений к некоторых нормативно-правовых актов» индексация, грубо говоря, «аннулируется»Для проведения дальнейшей индексации расчет индекса потребительских цен будет осуществляться с января 2016 рокуЗапропоновані изменения обуславливаются тем фактом, что есть большие объемы сумм индексации, которые складываются в результате длительного не повышение дохода, происходит искажение структуры дохода работника, когда сумма индексации превышает размер минимальной зарплаты является разной в зависимости от начала начисления индексации (разные периоды трудоустройства, повышения заработной платы).
С января госслужащему будет начислено зарплату без индексации в размере 1648 грн, и от этой суммы еще отнимутся налоги и збориТа, чтобы он имел хотя бы за что зимние праздники «пережить», Постановление КМУ №1013 предсказала будто то компенсацию индексации: «Министрам, руководителям других центральных органов исполнительной власти, председателям областных, Киевской городской государственных администраций и других государственных органов в пределах предусмотренных средств государственного бюджета, местных бюджетов и собственных средств принять меры для повышения с 1 декабря 2015 ррозмірів должностных окладов (тарифных ставок, ставок заработной платы), пересмотра размеров надбавок, доплат, премий, направив на указанные цели все выплаты, связанные с суммой индексации, которая сложилась в декабре 2015 г., с тем, чтобы размер повышения всех составляющих заработной платы в суммарном выражении для каждого работника в декабре 2015 г..

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Проект по созданию мясо-молочного комплекса, который оснащен всем необходимым современным оборудованием, реализовала компания "ЭкоНива". Территориально он расположен в с. Высоком Лискинского района. Отмечается, что Большинство рабочих процессов автоматизированы, что существенно облегчает труд людей. Всего в дойном стаде - 2800 голов, из них большую часть составляют животные элитной голштинской породы. Плановая мощность комплекса - более 24 тысяч тонн. Такой объем производства должен быть достигнут к концу будущего года. На предприятии смогу...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
29%
Нет, но хочу построить
57%
Нет
14%
Всего голосов: 7