jtayl.org

Анализ расходов городского бюджета за 1-й квартал

Аналіз інформації про виконання видатків загального фонду Здолбунівського міського бюджету за 1 квартал 2016 року за функціональною класифікацією видатків та кредитування

КТКВК
Назва видатків
План на 2016 рік
План на 1 квартал 2016 року
Виконання за 1 квартал 2016 року
% виконання

010116
Органи місцевого самоврядування
2 273 680
641 990
539 332
84,0

070101
Дошкільні заклади освіти
12 346 920
4 915 723
3 426 293
69,7

090412
Інші видатки на соціальний захист населення
150 000
42 500
42 350
99,6

090501
Організація та проведення  громадських робіт
40 000
40 000

100203
Благоустрій міст, сіл, селищ
3 711 240
918 970
677 008
73,7

110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
213 525
122 475
94 919
77,5

110502
Інші культурно-освітні заклади та заходи
72 000
12 000
3 335
27,8

130201
Проведення навч.-трен.зборів
65 000
45 000
16 152
35,9

160101
Землеустрій
300 000
70 000
11 851
16,9

170102
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
200 000
60 000
16 480
27,5

250102
Резервний фонд
50 000

250380
Інші субвенції
143 100
68 600

0,0

250404
Інші видатки
30 000
6 200
5 791
93,4

 
Всього по загальному фонду
19 595 465
6 943 458
4 833 511
69,6

За 1 квартал 2016 року видатки загального фонду Здолбунівського міського бюджету склали 4 833 511 грн., що становить 69,6 відсотків від запланованого.
Основні напрямки використання коштів загального фонду міського бюджету:

 • Дошкільні заклади освіти
 • Благоустрій міста
 • Органи місцевого самоврядування

Найбільша сума видатків міського бюджету міста Здолбунів спрямована на утримання дошкільних закладів освіти – 3 426 293 грн., що становить 70,9 відсотків у загальній сумі від витрачених коштів.
Практично у повному обсязі проведені розрахунки спрямовані на соціальний захист населення.
Для більш детального аналізу інформації про виконання видатків загального фонду Здолбунівського міського бюджету за 1 квартал 2016 року необхідно розглянути кожну статтю видатків окремо та визначити відсоткові показники її виконання.
На статтю видатків Органи місцевого самоврядування спрямовано 539 332 грн., що становить 84 відсотки від запланованого на даний період. Не використано коштів 102 658 грн.
На розрахунки по утриманню дошкільних закладів освіти спрямовано 3 426 293 грн., що становить 69,7 відсотка від запланованого. Дана стаття витрат є найбільшою серед всіх статей передбачених у загальному фонді бюджету.
Видаткова частина бюджету міста, звичайно ж, характеризується соціальною спрямованістю. Тому видатки на соціальний захист населення виконані практично у повному обсязі, адже було спрямовано 42 350 грн., що становить 99,6 відсотки від запланованого. Дана стаття видатків загального фонду виконана найкраще у 1 кварталі.
Жодних громадських робіт у 1 кварталі 2016 року не проводились, тому і гроші по даній статті залишились невитраченими. Кошти залишилися на наступний квартал.
За 1 квартал 2016 року на благоустрій міста було спрямовано 677 008 грн., що становить 73,7 відсотка від запланованого. Дані витрати здійснюються відповідно до затвердженої програми з благоустрою міста Здолбунів на 2016 рік. Враховуючи важливість та питому вагу даного напрямку витрат загального фонду, плануємо зробити детальний аналіз програми з благоустрою, детально розібравши участь кожного з виконавців робіт.
На утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу було спрямовано 94 919 грн., що становить 77,5 відсотків від запланованого.
На інші культурно-освітні заклади та заходи з міського бюджету було спрямовано 3 335 грн., що становить всього 27,8 відсотків від запланованого. По даній статті витрат спостерігаємо досить низький відсоток виконання, напевно, це зумовлено відсутністю потреб витрачати кошти. Тому залишок буде переведений на наступні квартали.
На проведення навчально-тренувальних коштів запланували використати 45 000 грн., а використали всього 16 152 грн., що складає 35,9 відсотків. Знову ж таки маємо доволі такий хороший залишок, який можна використати в подальшому.
На статтю витрат Землеустрій було спрямовано 11 851 грн., що становить всього лише 16,9 відсотків від запланованого. Дана стаття витрат має найменший відсоток виконання, що ж залишаються кошти на наступні квартали, якщо їх депутати не розподілять по-іншому.
Компенсація проїзду пільговикам. На дану статтю витрат було спрямовано 16 480 грн., що становить 27,5 відсотки від запланованого. Відносно даних витрат можна почути думку, що сума виділених коштів є завищеною, а перевізник не перевозить ту кількість пасажирів, за яку йому відшкодовують гроші. Дане питання ми не розглядали, тому важко щось стверджувати про раціональність даних витрат. Детальніше аналізували колеги у статті Безрозмірна соціальна маршрутка.
У 1 кварталі 2016 року із резервного фонду кошти не витрачались.
На статтю видатків Інші видатки було спрямовано 5 791 грн., що становить 93,4 відсотки від запланованого. Дана стаття видатків є однією з найкращих, враховуючи відсоткове виконання, але зважаючи на абсолютні показники – не суттєвою у міському бюджеті.
За 1 квартал 2016 року видатки загального фонду Здолбунівського міського бюджету склали 4 833 511 грн., що становить 69,6 відсотків від запланованого. Не використаний Залишок становить 2 109 947 грн.
Підсумовуючи інформацію про виконання видатків загального фонду Здолбунівського міського бюджету за 1 квартал 2016 року, варто сказати, що були направлені кошти на десять з тринадцяти статей витрат.
Статті витрат Організація та проведення  громадських робіт, Резервний фонд та Інші субвенції не виконувались.
Найкращі відсоткові показники мають такі статті видатків загального фонду:

 • Інші видатки на соціальний захист населення
 • Інші видатки
 • Органи місцевого самоврядування

Найнижчі відсоткові показники мають такі статті видатків загального фонду:

 • Землеустрій
 • Інші культурно-освітні заклади та заходи
 • Проведення навч.-трен.зборів

Віталій Мороз, Конончук Олександр
Публікація підготовлена в рамках проекту:  «Доступно про місцеві бюджети»виконується за підтримки “Українського медійного проекту” (У-Медіа), що реалізується Інтерньюз в Україні за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Поэтому остаток будет переведен на следующие кварталы.
На проведение учебно-тренировочных средств запланировали использовать 45 000 грн., а использовали всего 16 152 грн., что составляет 35,9 відсотківЗнову же имеем довольно такой хороший остаток, который можно использовать в дальнейшем.
На статью расходов Землеустройство было направлено 11 851 грн., что составляет всего лишь 16,9 процентов от запланованогоДана статья расходов имеет наименьший процент выполнения, же остаются средства на следующие кварталы, если их депутаты не распределят по-другому.
Компенсация проезда пільговикамНа данную статью расходов было направлено 16 480 грн., что составляет 27,5 процента от запланованогоВідносно данных расходов можно услышать мнение, что сумма выделенных средств является завышенной, а перевозчик не перевозит количество пассажиров, за которую ему возмещают грошіДане вопрос мы не рассматривали, поэтому трудно что-то утверждать о рациональности данных витратДетальніше анализировали коллеги в статье Безразмерная социальная маршрутка.
В 1 квартале 2016 года из резервного фонда средства не расходовались.
На статью расходов Другие расходы было направлено 5 791 грн., что составляет 93,4 процента от запланованогоДана статья расходов является одной из лучших, учитывая процентное выполнение, но несмотря на абсолютные показатели – не существенной в городском бюджете.
За 1 квартал 2016 года расходы общего фонда Здолбуновского городского бюджета составили 4 833 511 грн., что составляет 69,6 процентов от запланованогоНе использован Остаток составляет 2 109 947 грн.
Подытоживая информацию об исполнении расходов общего фонда Здолбуновского городского бюджета за 1 квартал 2016 года, стоит сказать, что были направлены средства на десять из тринадцати статей расходов.
Статьи расходов Организация и проведение общественных работ, Резервный фонд и Другие субвенции не выполнялись.
Лучшие процентные показатели имеют такие статьи расходов общего фонда:

 • Другие расходы на социальную защиту населения
 • Другие расходы
 • Органы местного самоуправления

Самые низкие процентные показатели имеют такие статьи расходов общего фонда:

 • Землеустройство
 • Прочие культурно-образовательные заведения и мероприятия
 • Проведение науч.-трен.сборов

Виталий Мороз, Конончук Александр
Публикация подготовлена в рамках проекта «Доступно о местные бюджеты»выполняется при поддержке “Украинского медийного проекта” (У-Медиа), что реализуется Интерньюс в Украине при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID)...

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Самостоятельная перепланировка квартиры в 2017 году
Особое удовольствие владелец собственности получает от завершения переделки жилья под собственное понимание комфорта, эстетические и вкусовые предпочтения. Но как только встает вопрос об официальном оформлении выполненных работ, эйфория несколько утихает, ведь дело это довольно трудное и длительное. Рекомендуется заранее озаботиться проблемой оформления. Еще на стадии обдумывания изменений, начать разрабатывать шаги по их согласованию. Такая регистрация намного проще, чем постфактум, когда дело может дойти до судебных разбирательств и штрафных...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
38%
Нет, но хочу построить
50%
Нет
13%
Всего голосов: 8